Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Wytyczne dla dostawców odpadów
zawierających rozpuszczalniki organiczne do odzysku


Odpady rozpuszczalnikowe

 1. Przyjmujemy do odzysku odpady zawierające praktycznie wszystkie obecne na rynku rozpuszczalniki organiczne, pojedynczo lub w mieszaninach takie, jak:
  • Węglowodory: benzyny lakiernicze (w typu Shelsoll D40, D60, D80), benzyny ekstrakcyjne, heksan i iż jego izomery, heptan i jego izomery, rozpuszczalniki aromatyczne, toluen, ksyleny, etylobenzen, farbasol, Solvesso 100, itp.
  • Estry: octan etylu, octan butylu, octan metoksypropylu, octan izobutylu, octan propylu, inne octany, inne estry,
  • Ketony: aceton, metyloetyloketon (MEK), metyloizobutyloketon (MIBK), inne ketony,
  • Alkohole: butanol, propanol, metanol, izopropanol, izobutanol, etanol, inne alkohole,
  • Inne rozpuszczalniki organiczne i ich mieszaniny.
 2. Wskazane jest aby:
  • Zawartość szlamów i zawiesin wynosiła <10%,
  • zawartość wody wynosiła <5%
  • Zawartość chlorowcopochodnych, nitrozwiązków (np. acetonitryl) <1%
 3. Nie przyjmujemy do przerobu odpadów zawierających benzen i związki szczególnie niebezpieczne (rakotwórcze, mutagenne, skrajnie łatwopalne lub wybuchowe, w szczególności zawierających nadtlenki organiczne)
 4. Ocena odpadów
  • ocena przedstawionej przez dostawcę dokumentacji odpadów - kod odpadu, karty charakterystyki, informacja o składzie i dostępnych ilościach odpadu - według formularza "Informacja o odpadzie"
  • Każdy nowy odpad przed odbiorem podlega ocenie w naszym laboratorium pod kątem przydatności do odzysku. Sprawdzane są m.in.: zawartość szlamów, zawartość wody, skład rozpuszczalników, zawartość substancji niebezpiecznych. Do takich badań prosimy o próbkę o objętości ok. 1l.
  • Dla nowych, dużych, regularnych dostaw odpadów rozstrzygająca może być próba produkcyjna (ok. 500-1000 litrów) - na jej podstawie ustalane są warunki odbioru takich strumieni odpadów.

Odpady płynów chłodniczych

 1. Przyjmujemy odpady płynów chłodniczych stosowanych w silnikach samochodowych, w instalacjach klimatyzacyjnych, instalacjach grzewczych, instalacjach chłodniczych, instalacjach solarnych itp.
 2. Wskazane jest aby:
  • Zawartość glikoli wynosiła >30%
  • Zawartość zawiesin olejowych wynosiła <5%
  • Zawartość zawiesin osadów wynosiła <5%
 3. Nie przyjmujemy do przerobu odpadów zawierających domieszane innego typu płyny eksploatacyjne (np. płyny hamulcowe) lub związki szczególnie niebezpieczne (rakotwórcze, mutagenne, skrajnie łatwopalne lub wybuchowe).
 4. Ocena odpadów
  • ocena przedstawionej przez dostawcę dokumentacji odpadów - kod odpadu, karty charakterystyki, informacja o składzie i dostępnych ilościach odpadu - według formularza "Informacja o odpadzie",
  • Każda nowa partia odpadu przed odbiorem podlega ocenie w naszym laboratorium pod kątem przydatności do przerobu. Sprawdzane są m.in.: zawartość glikoli, zawartość zawiesin olejowych i innych, zawartość soli rozpuszczalnych, zawartość substancji niebezpiecznych. Do takich badań prosimy o próbkę o objętości ok. 0,5l,
  • Dla dużych, regularnych dostaw sprawdzonych odpadów nie ma konieczności pobierania prób przed odbiorem - jakość odpadu jest sprawdzana w momencie dostawy do zakładu Solveco.