Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Polityka środowiskowa - zrównoważony rozwój


Nowe technologie i rozwiązania przyjazne środowisku to kwestie nierozerwalnie związane z naszą działalnością i bezpośrednio nawiązujące do problematyki zrównoważonego rozwoju.

Podejmując działalność produkcyjną wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za kwestie środowiskowe oraz sprawy pracownicze. Najlepszym dowodem potwierdzającym powyższe stwierdzenie jest fakt, iż każde z dotychczas zrealizowanych jak i obecnie planowanych do wdrożenia przedsięwzięć było i jest rozpatrywane, projektowane i wykonywane w ścisłym powiązaniu z najnowszymi technologiami z zakresu ochrony środowiska oraz z troską o komfort i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników.

                      

Działania ograniczające wpływ na środowisko to nasz obowiązek.

W ramach dotychczas realizowanych inwestycji podjęliśmy liczne działania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko w największym możliwym stopniu. Wśród wielu innych kluczowe znaczenie ma tutaj zastosowanie, wykraczających poza przyjęte minimum, środków ograniczenia emisji par produktów rozpuszczalnikowych do powietrza atmosferycznego, tj. m.in.:
Zastosowaliśmy dotychczas również szereg innych rozwiązań, które stworzone zostały z myślą o podejmowaniu działań na wypadek wystąpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych. Mamy nadzieję, że zaprojektowanie i wykonanie kilku skutecznych środków wspomagających ewentualne działania ratownicze, może przy odpowiednim wyszkoleniu i podejściu umożliwić znaczne ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie wpływu instalacji na środowisko nawet w warunkach pracy odbiegających od normalnych. Do środków takich należą m.in.: Jak widać stosowanie nowych technologii stanowi podstawowe narzędzie eliminacji niekorzystnego oddziaływania na środowisko w każdym z jej obszarów.

Gospodarcze wykorzystanie odpadów

to nasza codzienność i przewaga konkurencyjna.

Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów działających na rynku produktów rozpuszczalnikowych, które w głównej mierze oparły swoją produkcję na surowcach pochodzących z procesów odzysku.
W 2008 roku Spółka uzyskała szereg pozwoleń środowiskowych, dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania zakładu, jak i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie działalności jako zakład zagospodarowania odpadów. Obecnie posiadamy już komplet
decyzji administracyjnych zezwalających na realizację czynności w zakresie transportu, zbierania i odzysku odpadów.
Przerób odpadów na pełnowartościowe produkty, wykonywany przy eliminacji zbędnego oddziaływania na środowisko stanowi dodatkowy aspekt nawiązujący do kwestii zrównoważonego rozwoju. Dzięki działalności Solveco w sferze gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych powstają wymierne korzyści dla całego regionu przemysłowego, a co być może jeszcze ważniejsze, znaczące choć niewymierne korzyści dla ludzi i środowiska.
Wymierne efekty działań Solveco dostępne będą po zakończeniu roku obrotowego 2008/2009 - pierwszego roku po zakończeniu pierwszej fazy projektu inwestycyjnego realizowanego w zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu.
W związku z działalnością dotyczącą kwestii ochrony środowiska spółka ponosi istotne wydatki, których wartość za ostatni rok obrotowy można oszacować na 1 000 000 PLN.
.