Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Odzysk (recykling) przepracowanych płynów chłodniczych

(kod odpadu 16 01 14*, 16 01 15)


SOLVECO Sp. z o.o. dysponuje opracowaną unikatową technologią recyklingu przepracowanych płynów chłodniczych, która pozwala na efektywny i bezodpadowy ich przerób. Została uruchomiona instalacja pilotażowa, na której przetestowano i udoskonalono technologię. Obecnie, po rozbudowie, instalacja służy do przemysłowego przerobu płynów chłodniczych.
SOLVECO Sp. z o.o. przyjmuje prepracowane płyny chłodnicze z terenu całej Polski od firm wytwarzających lub zbierających odpady. Poszukujemy partnerów - firm zbierających odpady, zajmujących się serwisem instalacji chłodniczych, recyklingiem pojazdów, w celu nawiązania stałej współpracy. Wystawiamy zaświadczenia o poddaniu odpadu recyklingowi, co jest ważne dla firm zajmujących się recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji (zgodnie z Ustawą z dn. 20 stycznia 2005, Dz. U. 2005 nr 25 poz. 202).

Jakie odpady odbieramy i poddajemy recyklingowi?

Odbieramy odpady płynów chłodniczych zawierające glikol etylenowy, które pochodzą ze zużytych płynów do chłodzenia silników, z układów i instalacji chłodniczych, instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji solarnych itp. Odpady powinny podlegać selektywnej zbiórce, tak aby nie zawierać nadmiernej ilości zanieczyszczeń. Dlatego zależy nam na ułożeniu współpracy w łańcuchu dostaw tak, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia zużytych płynów chłodniczych innymi odpadami, np. olejami lub płynami hamulcowymi. Dysponujemy bogato wyposażonym laboratorium, w którym zbierane odpady poddajemy badaniom na zawartość glikoli i stopień ich zanieczyszczenia, a na tej podstawie określamy ich przydatność do przerobu.
Jesteśmy również zainteresowani odpadami zawierającymi rozpuszczalniki, które powstają w różnego typu procesach mycia, odtłuszczania itp. stosowanych w warsztatach, drukarniach, różnorodnych firmach produkcyjnych. Przydatność do recyklingu i wartość odpadu oceniamy podobnie jak zużyte płyny chłodnicze, na podstawie badań laboratoryjnych.

Wytyczne dla dostawców odpadów.
.