Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Odzysk odpadów - recykling rozpuszczalników - gospodarka odpadami


Obszarem działalności SOLVECO Sp. z o.o. o rosnącym znaczeniu jest:

Informacje na temat rodzajów rozpuszczalników i odpadów zawierających rozpuszczalniki, przyjmowanych do odzysku, zawierają wytyczne dla dostawców odpadów.

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne nakładają na wytwórców odpadów obowiązek prawidłowego nimi gospodarowania. Zalecane jest minimalizowanie ilości odpadów składowanych lub przekształcanych termicznie oraz zalecane jest poddawanie ich procesom recyklingu. SOLVECO Sp. z o.o. umożliwia zakładom produkcyjnym oraz przedsiębiorstwom gospodarki odpadami realizację tych zaleceń poprzez odbiór odpadów i poddanie ich procesom recyklingu.
Rozpuszczalniki odzyskiwane są głównie metodą destylacji próżniowej w wyparkach pozwalających na destylację surowców o wysokiej zawartości substancji stałych. SOLVECO Sp. z o.o. dysponuje także unikatową technologią recyklingu przepracowanych płynów chłodniczych na bazie glikoli, która pozwala na efektywny i bezodpadowy ich przerób.
SOLVECO Sp. z o.o. posiada wszystkie niezbędne decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i odzysku odpadów.
Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje, dokumenty i formularze, które mogą okazać się pomocne w podjęciu współpracy z SOLVECO Sp. z o.o. w zakresie gospodarowania odpadami.

Zapytanie ofertowe

W celu złożenia zapytania ofertowego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadu znajdującego się w Państwa posiadaniu prosimy o wypełnienie formularza "Informacje o odpadzie", a następnie przesłanie wypełnionego formularza pod adresem: ksawkiewicz@solveco.pl lub pod nr Kom: 697 417 517

Formularz (do pobrania): Informacja o odpadzie.

Decyzje administracyjne

Przekazanie odpadu

Poniżej znajdziecie Państwo wzór formularza karty przekazania odpadu, który może okazać się pomocny przy wypełnianiu dokumentów towarzyszących przekazywanym odpadom.

Formularz (do pobrania): Karta przekazania odpadu.


Rodzaje zagospodarowywanych odpadów

Tabela 1 przedstawia listę kodów odpadów, których odzysk realizowany jest przez SOLVECO Sp. z o.o.

Tabela 1.

 Lista kodów odpadów podlegających odzyskowi

Lp. Kod Nazwa

Odpady niebezpieczne

1. 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
2. 01 05 06* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
3. 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
4. 03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
5. 03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
6. 03 02 05* Inne Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
7. 04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
8. 04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
9. 04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
10. 05 01 05* Wycieki ropy naftowej
11. 05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
12. 05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
13. 05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
14. 05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
15. 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
16. 07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
17. 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
18. 07 01 07* PozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
19. 07 01 08* Inne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
20. 07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
21. 07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
22. 07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
23. 07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
24. 07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
25. 07 02 07* PozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
26. 07 02 08* Inne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
27. 07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
28. 07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
29. 07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
30. 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
31. 07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
32. 07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
33. 07 03 07* PozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
34. 07 03 08* Inne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
35. 07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
36. 07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
37. 07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
38. 07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
39. 07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
40. 07 04 07* PozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
41. 07 04 08* Inne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
42. 07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
43. 07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
44. 07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
45. 07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
46. 07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
47. 07 05 07* PozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
48. 07 05 08* Inne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
49. 07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
50. 07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
51. 07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
52. 07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
53. 07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
54. 07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
55. 07 06 07* PozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
56. 07 06 08* Inne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
57. 07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
58. 07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
59. 07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
60. 07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
61. 07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
62. 07 07 07* PozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
63. 07 07 08* Inne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
64. 07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
65. 07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
66. 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
67. 08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
68. 08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
69. 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
70. 08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
71. 08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów
72. 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
73. 08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
74. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
75. 08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
76. 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
77. 08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
78. 08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
79. 08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
80. 08 04 17* Olej żywiczny
81. 09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
82. 11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
83. 11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
84. 13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noŚniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
85. 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noŚniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
86. 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noŚniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
87. 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noŚniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
88. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noŚniki ciepła
89. 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
90. 13 07 02* Benzyna
91. 13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
92. 14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
93. 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
94. 14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
95. 14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
96. 16 01 13* Płyny hamulcowe
97. 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
98. 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
99. 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
100. 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
101. 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
102. 16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
103. 16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
104. 16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
105. 16 81 01* Odpady wykazujące właŚciwoŚci niebezpieczne
106. 16 82 01* Odpady wykazujące właŚciwoŚci niebezpieczne
107. 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
108. 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
109. 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
110. 19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
111. 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji
112. 19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
113. 19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
114. 20 01 13* Rozpuszczalniki
115. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
116. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
117. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Odpady inne niż niebezpieczne

1. 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
2. 01 05 99 Inne niewymienione odpady
3. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
4. 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
5. 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
6. 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
7. 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
8. 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
9. 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
10. 02 07 99 Inne niewymienione odpady
11. 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
12. 03 02 99 Inne niewymienione odpady
13. 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
14. 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
15. 04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
16. 05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
17. 05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
18. 05 01 17 Bitum
19. 05 01 99 Inne niewymienione odpady
20. 07 01 99 Inne niewymienione odpady
21. 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
22. 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
23. 07 02 99 Inne niewymienione odpady
24. 07 03 99 Inne niewymienione odpady
25. 07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
26. 07 05 99 Inne niewymienione odpady
27. 07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
28. 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
29. 07 06 99 Inne niewymienione odpady
30. 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
31. 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
32. 08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
33. 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
34. 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
35. 08 01 99 Inne niewymienione odpady
36. 08 02 99 Inne niewymienione odpady
37. 08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
38. 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
39. 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
40. 08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
41. 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
42. 08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
43. 08 03 99 Inne niewymienione odpady
44. 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
45. 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
46. 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
47. 08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
48. 08 04 99 Inne niewymienione odpady
49. 11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
50. 11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
51. 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
52. 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
53. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
54. 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
55. 16 07 99 Inne niewymienione odpady
56. 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
57. 16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
58. 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
59. 18 01 07 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
60. 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
61. 19 01 18 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
62. 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
63. 19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
64. 19 02 99 Inne niewymienione odpady
65. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
66. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
67. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Powyższe zestawienie tabelaryczne w wersji elektronicznej [125 kB, format PDF].